Contact

Bestuur Zwem & Poloclub Triton Putten;

Voorzitter: Alidaan van Losenoord
E-mail: voorzitter@tritonputten.nl

Secretariaat:  vacant 
E-mail: secretaris@tritonputten.nl

Penningmeester/ledenadministratie: Mathilde ter Wal
E-mail: penningmeester@tritonputten.nl 

Commissies

Polosecretariaat: Martina Koetsier – Gartlehner
E-mail: waterpolo@tritonputten.nl

Zwemcommissie: Gert Jan Bouwman
E-mail: wedstrijdzwemmen@tritonputten.nl

Sterrenplan: Nienke Visser
E-mail: sterrenplan@tritonputten.nl

Website beheer: Geelco Koetsier
E-mail: webmaster@tritonputten.nl

Sponsorcommissie:
E-mail: sponsorcommissie@tritonputten.nl

Rekeningnummer (IBAN)
Rabobank Putten: NL23 RABO 0354 2577 06

Postadres;
Secretariaat;
Da Costastraat 33 | 3881 JD Putten