Gedragsregels

Gedragsregels Z&PC Triton Putten

Januari 2021

1. Inleiding

Doelstelling
Z&PC Triton Putten, verder genoemd als Triton, wil ertoe blijven bijdragen dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich in die sport – maar ook maatschappelijk- verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we daartoe belangrijk. Triton wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Triton een vereniging is om trots op te zijn. Ter ondersteuning hiervan hebben we een set gedragsregels. Deze gedragsregels beogen voornamelijk de goede werking en verstandhouding tussen de club, trainers, coaches, begeleiders, sporters en wedstrijdleiding te bevorderen. Triton vraagt ook van ouders/verzorgers om van deze regels kennis te nemen en ze te respecteren.

Over wie gaat het?
Iedereen, die lid is of lid wil worden van Triton, moet bij aanmelding van de gedragsregels op de hoogte zijn/worden gebracht. Dat geldt voor de actieve leden, maar ook voor bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, vrijwilligers en officials binnen Triton. Voor minderjarigen geldt bovendien dat de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn/worden gebracht van de gedragsregels bij aanmelding van hun kind. De gedragsregels moeten door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). En tot slot, wat gebeurt er als leden zich niet aan de gedragsregels houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

2. Algemene omgangsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor onze normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgen eerst een aantal algemene regels, die van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Ik sport samen met anderen, dus ook met de tegenstander.
 • Ik gedraag me altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Ik heb altijd respect voor de trainers, coaches, wedstrijdleiding en afgevaardigden (sporters, trainers, begeleiders en officials) van andere verenigingen.
 • Ik aanvaard de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet op grond van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of op welke manier dan ook
 • Ik scheld, treiter, pest en roddel niet.
 • Ik maak me niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruik geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • Ik blijf van andermans spullen af.
 • Ik help mee het sportcomplex en de omgeving schoon te houden.
 • Sport is er voor iedereen en niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij problemen eerst samen er proberen uit te komen. Kom je er niet uit, haal dan de trainer erbij! Praat wel met elkaar, niet over elkaar.
 • Houd elkaar betrokken, toon interesse voor elkaar
 • Help een ander in vervelende situaties, maar stel zelf je grenzen zodat je die situaties kunt voorkomen.

Naast de hiervoor genoemde algemene regels vraagt het bestuur allereerst aandacht voor de omgangsregels, die wij van toepassing vinden binnen de vereniging. Dit richt zich vooral op de sporters. Daarna wordt ingegaan op de gedragsregels voor trainers/begeleiders binnen de vereniging om aansluitend in te gaan op aandachtspunten voor ouders/verzorgers van de sporters van de vereniging. Tot slot geven we het gewenste gedrag aan voor de omgeving, waarin we onze sport beoefenen, gaan we in op sancties en wijzen we op de mogelijkheid voor hulp in die situaties, waarbij het niet goed is gegaan.

3. Omgangsregels sporters

Houding
Wees altijd en overal beleefd. De club verwacht van alle leden, dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, coaches, bezoekende sporters, bestuursleden, scheidsrechters, andere leden, afgevaardigden van andere verenigingen en publiek. Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medesporters.

Stiptheid

 • Voor de training ben je tijdig voor aanvang in het zwembad aanwezig.
 • Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen, indien deze reeds is begonnen.
 • Bij verhindering deel je dit mee aan de trainer/coach of teambegeleider.
 • Je bent op het afgesproken tijdstip aanwezig voor (vertrek naar) de wedstrijd.
 • Bij niet deelname aan een wedstrijd deel je dit tijdig (indien mogelijk uiterlijk 48 uur voor aanvang) mee aan de trainer/coach of teambegeleider.

Gebruik van de kleedkamers

 • De kleedkamers worden gebruikt om je om te kleden. Het is niet toegestaan om je om te kleden in andere algemene of openbare ruimten in het zwembad.
 • Alleen de groepskleedkamers zijn beschikbaar voor leden en bezoekende sporters van Triton. De kleedcabines worden dus niet gebruikt.
 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden na elk gebruik.

Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, smartphone, geld etc.), maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De zwemvereniging als ook het Bosbad Putten zijn niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

Trainingen

 • Zet je in voor de trainingen, daar kom je immers voor.
  Wanneer jij gemotiveerd naar de trainingen komt en deze ook met plezier doet heeft dat een gunstig effect op jouw beleving en die van de andere zwemmers.
 • Houd rekening met elkaar
  Als je zelf ergens last van hebt (blessure), kun je vaak in overleg met de trainer wat anders doen in de training. Gun dat ook een ander.
 • Meld je af wanneer je niet kunt trainen
  Trainers vinden het prettig om te weten wanneer je er wel en niet bent. Laat ook altijd weten waarom je er niet kunt zijn.
 • Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor de training
  Tenzij je hiervoor een geldige reden hebt (laat het van te voren weten), ben je tijdig aanwezig in de zwemzaal zodat je je warming up goed kunt uitvoeren. Een goede warming up is essentieel voor het blessurevrij sporten!
 • Luister en toon respect naar je trainer(s)
  Op het moment dat er instructie wordt gegeven zorg je dat je boven water blijft en luistert naar wat er gezegd wordt. Laat zien dat je jezelf wilt verbeteren!
 • Heb respect voor de omgeving
  Blijf van elkaars materiaal af, houd het zwembad netjes en zorg goed voor je eigen spullen!
 • Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden
 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het op- en afbouwen van het zwembad
  Dus iedereen draagt zijn steentje bij met het inhangen van de lijnen en het plaatsen van de rugslagvlaggen, het inhangen van de doelen en ophangen van de netten voor de training, het neerzetten van pionnen en het klaarzetten van ander materiaal wat nodig is voor de training.

Wedstrijden

 • Bij wedstrijden in Triton verband heb je altijd je Triton kleding aan, mits je die hebt.
  We zijn een vereniging en dat willen we ook uitstralen
 • Moedig je medesporter aan, jij gaat ook harder zwemmen als iemand jou aanmoedigt!
  Toon interesse in je medezwemmers/-teamgenoten, jij vindt het ook leuk als je een complimentje of succeswens krijgt
 • Bij wedstrijden wil je het beste van jezelf laten zien in het water, dus ook op de kant.
  Laat dus zien dat je er zin in hebt, ook als het even tegenzit
 • Blijf bij de ploeg.
  Om bovenstaande punten te kunnen doen is het van belang dat je vooral bij je teamgenoten bent!
 • Houd het gebruik van smartphones, iPad, iPod, enz. beperkt.
  Natuurlijk mag je je concentreren met een muziekje, maar een dag lang alleen maar op je telefoon tokkelen is niet echt gezellig.

3. Uitvoeren vrijwilligerswerk

Buiten het actief sporten kan Triton alleen voortbestaan met het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden. Alle leden van 16 jaar en ouder worden geacht minimaal een (vrijwilligers)taak te vervullen en hierdoor blijk te geven van hun verantwoording t.o.v. de andere leden en de vereniging in het algemeen.

Aan ouders/verzorgers wordt bij aanvang lidmaatschap vriendelijk doch dringend een verzoek gedaan om hun steentje bij te dragen aan de grote hoeveelheid werkzaamheden binnen de vereniging.

4. Trainers / coaches / begeleiders

De omgang tussen trainers, coaches en sporters laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (bv. tijdens het aanleren van de vaardigheden en bij mensen met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van trainers / coaches en begeleiders in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de vereniging en de zwemsport in het algemeen te herstellen c.q. te behouden.
Daarom geeft Triton aan hoe een prettige en veilige sportomgeving eruit moet zien.

Triton stelt dat alle trainers, coaches en begeleiders hiervan kennis moeten hebben. De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft daartoe gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven, zo ook de KNZB. Triton neemt deze regels onverkort over in de gedragsregels.
De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie sporter/pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

5. Ouders/verzorgers

Het bestuur van Triton vraagt ouders/verzorgers om kennis te nemen van de gedragsregels van de club en deze te respecteren. Het bestuur vraagt daarbij aandacht voor het volgende:

 • Onthoud u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd. Laat dit over aan de trainers/coaches. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij echter wél ten zeerste toe!
 • Uw kind wordt door de vereniging ingeschreven voor een wedstrijd.
 • Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, dan wordt hij/zij ook verwacht op tijd aanwezig te zijn bij door de vereniging/team georganiseerd vervoer naar de wedstrijd.
 • Indien er geen sprake is van georganiseerd vervoer door de vereniging/team of wanneer uw kind daar door omstandigheden niet aan deel neemt, dan dient u te zorgen dat hij/zij tijdig bij de wedstrijd aanwezig is om deel te nemen.
 • Indien uw kind wegens ziekte of andere gewichtige omstandigheid niet kan deelnemen, meldt u dit zo snel mogelijk (bij voorkeur 48 uur voorafgaande aan de wedstrijd) aan de verantwoordelijke trainer/coach of teambegeleider.
 • Wanneer u bent verzocht om jeugdleden van en naar een uitwedstrijd te vervoeren en u bent daartoe niet in de gelegenheid, dan wordt u vriendelijk verzocht om onderling met andere rijders te ruilen. Indien dit niet mogelijk blijkt, neemt u tijdig contact op met de trainer/coach of teambegeleider om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.

Communicatie met ouders vinden we belangrijk. Wanneer er vanuit Triton zaken zijn om te bespreken zal zij hiertoe actie ondernemen. Uiteraard is Triton bereikbaar voor punten vanuit de ouders. Zie de website voor de verschillende contactpersonen.

6. In en rond het zwembad en op de openbare parkeerplaatsen

Triton (en daarmee haar leden) is gebruiker van de geboden faciliteiten (zwembaden en parkeergelegenheden). Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Dat straalt positief uit naar de vereniging en voorkomt dat onnodige (schade) kosten in rekening moeten worden gebracht.

Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk in en om de zwembassins en kleedkamers meegenomen.
 • De zwemzaal en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers. Schoeisel is vanwege de hygiëne ten strengste verboden. Dit geldt ook voor publiek.
 • Tijdens activiteiten van Triton is het verboden om gebruik te maken van het instructiebad, tenzij het instructiebad tijdens een wedstrijd is aangewezen als uitzwembad en toezicht aanwezig is. Dit geldt ook voor familie en gasten van bezoekende zwemverenigingen.
 • Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 • Triton hanteert de door de overheid vastgestelde regels, die van toepassing zijn voor het gebruik van alcohol bij minderjarigen. Dat houdt o.m. in dat door minderjarigen geen alcohol genuttigd wordt.
 • Schade aan eigendommen van anderen worden direct op de dader verhaald.

7. Richtlijnen gebruik sociale netwerken

 • Onder sociale netwerken worden verstaan: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, enz., enz. en de wat minder bekende varianten daarop.
 • De hoofdregel is dat het gedrag van Triton-leden op social media niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.
 • Bij sporttechnische onderwerpen maken (kader)leden duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens Triton publiceren.
 • (Kader)leden publiceren geen vertrouwelijke informatie op sociale netwerken.
 • Ga niet in discussie met een sporter of ouder op sociale netwerken.
 • (Kader)leden zijn altijd vertegenwoordiger van Triton – ook als zij een privémening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.
 • Triton-leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren. Iedereen weet dat publicaties op sociale netwerken altijd vindbaar blijven.
 • Denk 10 tellen na voordat je tweet! Denk even bewust na of je werkelijk “nieuws” plaatst op sociale media. Is het echt interessant wat je er op zet?
 • Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Triton zoek je contact met je coördinator of verantwoordelijk bestuurslid.
 • Triton zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met leden en ouders hoe zij dit doet.
 • Triton legt vast welke maatregelen zij neemt bij digitale overtredingen van leden en communiceert dit met deze doelgroepen.
 • Triton roept ook de ouders op om deze regels te respecteren.

8. Sancties

Bij het niet naleven van de gedragsregels kunnen sancties worden opgelegd. De volgorde die daarbij wordt gehanteerd loopt via de trainer/coach als eerste aanspreekpunt via de sporttak-commissie naar het bestuur. Daarbij wordt door de trainer resp. de sporttak-commissie informatie uitgewisseld met het (de aangewezen functionaris binnen het) bestuur en wordt daarmee ook ruggespraak gehouden.

Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen of schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden. In ultimo kan tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden overgegaan.
Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 • Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging. Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainers/coaches hebben de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training/wedstrijd.
 • Het uiten van bedreigingen.
 • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn (wapens, drugs, vuurwerk). Er zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Alle overige misdragingen, die volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.
 • Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

De te nemen stappen zijn als volgt:
Trainer/coach, sporter en/of betrokken ouder/verzorger stelt door tussenkomst van de betreffende sporttak-commissie het aanspreekpunt binnen het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainer/coach direct tot het verwijderen van de zwemmer van de training/wedstrijd is overgegaan, dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het aanspreekpunt. Dit ter vastlegging van het incident.
In elk geval van misdraging past het aanspreekpunt zorgvuldig hoor en wederhoor toe bij alle betrokkenen.
Het bestuurslid dat als aanspreekpunt fungeert, bespreekt tijdens de vergadering de overtreding met het bestuur, waarbij alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen – ter beoordeling van het aanspreekpunt – kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, coach en/of diens ouders/verzorgers.
Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.

9. Vertrouwenspersonen

Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen. Dit zijn allemaal gedragingen die we bij de vereniging niet tolereren. Voor Triton zijn respect, integriteit, veiligheid en aangepast gedrag uiterst belangrijk. Toch kunnen er zaken voorkomen, die strijdig zijn met deze uitgangspunten. Dit is dan ook de reden dat Triton een vertrouwenspersoon (zie website) kent. Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht als je, op welke manier dan ook, niet correct behandeld wordt of in je belangen aangetast voelt als gevolg van ongewenste omgangsvormen en/of gedragingen, die in strijd zijn met de hiervoor opgenomen gedragsregels.

10. Portretrecht

Tijdens activiteiten van Triton, of activiteiten waaraan Triton deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan Triton -activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan Triton om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, folders etc.). Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. Triton zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s, die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden waarop uw kind te zien is, dan kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur.
Het is in de huidige tijd vanzelfsprekend, dat de hiervoor opgenomen tekst over portretrecht ook van toepassing is op uitingen op social media van Z&PC Triton Putten.

11. Kennisgeving

Alle leden, ouders/verzorgers, trainers/coaches, officials, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte (gebracht) en/of kunnen op de hoogte zijn van de inhoud van deze gedragsregels en dienen hiernaar te handelen.
Lid zijn van Triton houdt in dat men deze regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragsregels inzien via de website.
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragsregels door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken. Naleving van en controle op deze gedragsregels zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze vereniging zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van onze sport.