Vertrouwenspersoon

Quintus Tigchelaar: de vertrouwenspersoon van Z&Pc Triton Putten

Voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag

In  ons verenigingsplan staat dat Z&Pc Triton Putten ondermeer een thuishaven wil zijn voor haar leden. Maar binnen een vereniging is ongewenst gedrag helaas niet altijd uit te sluiten.  Het wordt pas echt vervelend als over die situaties niet gepraat kan worden, bijvoorbeeld uit schaamte of angst. Immers, het verenigingswereldje is klein, waarin verhalen snel rond kunnen gaan. Bovendien is het denkbaar dat de klager en degene waarover wordt geklaagd regelmatig in verenigingsverband met elkaar te maken hebben. De situatie voor de klager kan daardoor (langdurig) verslechteren.
De vereniging vindt het daarom belangrijk dat er iemand is die door de leden in vertrouwen genomen kan worden. Zo`n vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van ontstane conflicten. Ook is hij aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen die binnen de vereniging te maken heeft met ongewenst gedrag.

Werkwijze vertrouwenspersoon

* De vertrouwenspersoon kan een advies geven, waarna de klager zijn probleem probeert op te lossen zonder verdere inschakeling van de vertrouwenspersoon.
* De vertrouwenspersoon kan het probleem voorleggen aan het bestuur of een maatschappelijke instantie die het verder kan behandelen, waarbij de vertrouwenspersoon een eerste contact legt tussen het bestuur of instantie en de klager.
* De vertrouwenspersoon kan tijdens de behandeling van de kwestie door andere personen optreden als bemiddelaar.

Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds zijn bemoeienis bepalen in overleg met en met instemming van de klager.

Vertrouwelijkheid

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersoon. De vraagstukken die aan de vertrouwenspersoon worden voorgelegd, zullen met de grootst mogelijke omzichtigheid worden behandeld. De vertrouwenspersoon is dan ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie. En de klager dient steeds expliciete toestemming te geven voordat de vertrouwenspersoon informatie kan inwinnen bij andere personen, bestuur of instanties.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Quintus Tigchelaar is huisarts in Putten. In die hoedanigheid heeft hij ruime ervaring met het hebben van een luisterend oor, waarbij oplossingsgerichtheid en discretie belangrijke uitgangspunten zijn. Quihntus heeft zich bereid verklaard vertrouwenspersoon te zijn voor de leden van Z&Pc Triton Putten. Je kunt hem bereiken via; vertrouwen@tritonputten.nl