Sportomgeving

Prettige en veilige sportomgeving

Om sporters bij TRITON hun sport te laten beoefenen in een prettige en veilige omgeving voert TRITON   (in aansluiting met de sportkoepel NOC/NSF en de KNZB) een z.g. breder preventief beleid. Dit beleid bestaat uit verschillende maatregelen, t.w.:

  1. TRITON heeft een set aan gedragsregels.
  2. TRITON hanteert een set maatregelen bij de aanname c.q. het aanstellen van vrijwilligers
  3. TRITON heeft getrainde vertrouwenspersonen.
  4. TRITON heeft vastgelegd voor welke vrijwilligerstaken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist is.

Ad 1.   De gedragsregels zijn opgesteld ter ondersteuning van de prettige en veilige sportomgeving, die TRITON wil zijn voor haar leden. Ze zijn opgesteld om ongewenst gedrag bij en in de relaties tussen sporter, trainer/begeleider, ouders/verzorgers en vereniging te verkleinen. Bovendien fungeren ze als toetssteen bij concrete situaties. De gedragsregels zijn deels algemeen van aard, maar specifieker van aard, daar waar ze betrekking hebben op de sporters zelf, de trainers/ begeleiders en de ouders/verzorgers.

De gedragsregels worden onder de aandacht gebracht van (de ouders van) nieuwe leden bij hun introductie bij de vereniging. Zij tekenen als ze lid worden, dat ze de reglementen hebben gelezen en daarnaar zullen handelen. De gedragsregels zijn in te zien via deze link.

Ad 2.   TRITON heeft een set maatregelen, die wordt gehanteerd bij de aanname van vrijwilligers. Iedereen ontvangt bij aanmelding voor de vereniging een informatiebrochure (in ontwerp) over TRITON met daarin ook verwijzingen naar gedragsregels, vertrouwenspersonen, etc.

Een deel van de maatregelen heeft echter specifiek betrekking op die vrijwilligers, die als trainer, coach /begeleider een functie binnen de vereniging gaan vervullen. Daarmee wordt nagestreefd ervoor te zorgen dat de sporters binnen TRITON in een veilige handen zijn en de beschikking hebben/krijgen over een competente coach / begeleider.

De diverse maatregelen zijn:

  • Het houden van een kennismakingsgesprek met de adspirant trainer, coach/begeleider door de hoofdtrainer samen met een lid van de sporttak-commissie. In dat gesprek krijgt de geïnteresseerde uitleg over de inhoud van de taak, de gedragsregels, de mogelijkheid tot begeleiding en scholing op sporttechnisch gebied en veiligheid en het vergoedingenbeleid.
  • Aan de trainer, coach/begeleider wordt aangegeven dat hij/zij geacht wordt lid te worden van de vereniging.
  • Van de trainer, coach/begeleider worden de referenties gecheckt (bij de vereniging waar hij/zij eerder heeft gewerkt) en nagegaan wordt welke kennis en/of ervaring hij/zij heeft.
  • Voor de trainer, coach/begeleider wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (zie ook ad 4.) aangevraagd c.q. de vrijwilliger kan een VOG overleggen. Tot het moment dat de VOG is afgegeven, mag de vrijwilliger al stage lopen. Na ontvangst van de VOG wordt de vrijwilligersovereenkomst (in ontwerp) ingevuld en getekend.

Ad 3.   TRITON heeft minimaal één vertrouwenspersoon. Zij is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen, die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, trainers, vrijwilligers en bestuurders, maar ook voor de direct betrokken ouders van minderjarige sporters of van sporters die door een beperking niet tekenbevoegd zijn. Is er behoefte aan contact, dan kun je hier alles vinden over contact met en inzet van een vertrouwenspersoon.

Ad 4.   Ouders moeten erop kunnen rekenen dat hun kinderen bij TRITON in vertrouwde handen zijn. Daarom wordt van iedere vrijwilliger, die met kinderen, jeugd en/of gehandicapten werkt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Daarmee verklaart de ondertekenaar dat zijn/haar gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak in de vereniging (en daarmee in de samenleving van nu).